بویلرهای چگالشی آکتمیس مدل دیواریﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮده ای از ﻣﺤﺼﻮﻻت بویلرچگالشی دیواری Aktemix  شامل  Aktemix - ۱۰۰ / Aktemix - ۹۰ / Aktemix - ۷۰ / Aktemix - ۵۰ / Aktemix - ۴۰ / Aktemix - ۲۰۰ / Aktemix - ۱۵۰ / موجود میباشد .

ویژگیهای بویلرچگالشی دیواری Aktemix


ﻣﺒﺪل ﺣﺮارﺗﯽ ﮐﻮﯾﻞ ﻣﺎرﭘﯿﭻ اﺳﺘﻨﻠﺲ اﺳﺘﯿﻞ ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ رﺳﻮب آﻫﮑﯽ
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﻮدﮐﺎر دﻣﺎی ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮاﯾﯽ داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  A۱+۱-۲-TSEN۱۵۵۰۲ در دﻣﺎی   ۳۰ تا ۵۰ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﺣﺮارت ﺑﻮﯾﻠﺮ، ﻣﯿﺰان راﻧﺪﻣﺎن ﺗﺎ  ۱۰۹/۳% ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﻣﯿﺰان ﭘﺎﯾﯿﻦ اﻧﺘﺸﺎر اﮐﺴﯿﺪ ﻫﺎی ﻧﯿﺘﺮوژن (NOX)
دﻣﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮔﺎزﻫﺎی ﺧﺮوﺟﯽ از دودﮐﺶ
ﮐﻨﺘﺮل از راه دور ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﯿﺎز، ﺑﺎ ﻣﺒﺪل ﺣﺮارﺗﯽ اﺳﺘﻨﻠﺲ اﺳﺘﯿﻞ ۳S 

ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺒﺪل ﺣﺮارﺗﯽ اﺳﺘﻨﻠﺲ اﺳﺘﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ؟


در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻨﺶ ﺣﺮارﺗﯽ ﻣﻘﺎوم ﺗﺮ اﺳﺖ 
در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻠﺴﯿﻔﯿﮑﺎﺳﯿﻮن (ﺗﺠﻤﻊ ﻧﻤﮏ ﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﮐﻠﺴﯿﻢ آب) ﻣﻘﺎوم ﺗﺮ اﺳﺖ
دارای ﺳﺎﺧﺘﺎر ارﮔﻮﻧﻮﻣﯿﮏ 
اﻣﮑﺎن ﺗﻌﻤﯿﺮ آﺳﺎن 
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪوﻻر ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﭙﺸﺘﯿﺒﺎن ﮔﯿﺮی

ﭼﺮا از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﺪوﻻر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ؟


ﮐﺎرﮐﺮد دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﯽ ﺻﺪا ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﺎرﮐﺮد دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺎر ﮐﻤﺘﺮ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺳﺘﻬﻼک ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﮔﯿﺮی وﺟﻮد دارد
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﯾﺪﮐﯽ ارزان ﺗﺮ اﺳﺖ (ﻗﻄﻌﺎت ﯾﺪﮐﯽ در ﺑﻮﯾﻠﺮﻫﺎی ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ) 
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺎژول ﻫﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺳﺎﯾﺮ اﺟﺰای/ﻗﻄﻌﺎت دﺳﺘﮕﺎه ﻧﯿﺎز ﺣﺮارﺗﯽ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ

ﺑﺮد اﺻﻠﯽ


ﺑﺮد اﺻﻠﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺪل LMS۱۴ از ﺑﺮﻧﺪ زﯾﻤﻨﺲ 
اﻣﮑﺎن آﺑﺸﺎری ﮐﺮدن ﺗﺎ ١٦  دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک
ﺑﺎرﮔﺬاری ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺮد ﻣﺪار ﻣﯿﮑﺮو 
ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻣﺪوﻻﺳﯿﻮن ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺪارات اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺎ ۳ ﻣﺎژول 
اﺗﺼﺎﻻت ﺑﯿﻦ ﺑﻮﯾﻠﺮ ﺑﺎ ﺳﯿﮑﻞ ﻫﺎی ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ و ﭘﻤﭗ ﻣﺨﺰن آﺑﮕﺮم 
ﮐﻨﺘﺮل ﭘﻤﭗ ﺑﺎ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ 
اﻣﮑﺎن اﺗﺼﺎل ﺳﻨﺴﻮر دﻣﺎی ﺑﯿﺮون، ﻣﺨﺰن آﺑﮕﺮم و ﻣﺪوﻻر 
ﺗﻨﻈﯿﻢ زﻣﺎن ﺑﻨﺪی روزاﻧﻪ و اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ٢٠ زﺑﺎن ﺑﺮای ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ 
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﺮای ﺗﻌﻄﯿﻼت 
۳ ﻋﺪد رﻟﻪ ﺧﺮوﺟﯽ ٢٣٠ وﻟﺖ 
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﺦ زدﮔﯽ 
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻣﺴﺪود ﺷﺪن ﭘﻤﭗ 
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺮارﺗﯽ ﺣﺬف ﻟﮋﯾﻮﻧﻞ

ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﺣﺘﺮاق ﻣﺸﻌﻞ PREMIX 


ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﻣﺸﻌﻞ ﭘﯿﺶ ﻣﺨﻠﻮط و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ای ﮐﻪ در ﺑﻮﯾﻠﺮﻫﺎی ﭼﮕﺎﻟﺸﯽ وﺟﻮد دارد، اﺣﺘﺮاق ﮐﺎﻣﻞ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ اﺣﺘﺮاق ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮدن ﮔﺎز و ﻫﻮا ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.

وﻧﺘﻮری ﻓﻦ


ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻌﻠﻪ ﻣﻘﺪار ﻫﻮا و ﮔﺎز ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻓﻦ وﻧﺘﻮری ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺳﺮﻋﺖ ﻓﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرت و ﺗﻮان ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﻮﯾﻠﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺻﺪا ﮐﻤﺘﺮ و راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮی اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺷﯿﺮ ﮔﺎز


درﮐﺎر ﺑﺎ روش اﺧﺘﻼط (PREMIX) ﺷﯿﺮ ﮔﺎز، ﮔﺮدش اﯾﻤﻦ ﮔﺎز را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﻫﻮا وﺳﺮﻋﺖ ﻓﻦ ﻣﺪوﻻر ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. 
 
 دیاگرام ارتباطی بویلرهای آکتمیس (طرح نمونه آبشاری ۳ بویلر دیواری آکتمیس)

طرح نمونه آبشاری ۳ بویلر دیواری آکتمیس


 مشخصات فنی بویلرهای چگالشی آکتمیس مدل دیواری  (۴۰kw - ۹۰kw) 

مشخصات فنی بویلرهای چگالشی آکتمیس مدل دیواری  (۱۰۰kw - ۲۰۰kw)