برج خنک کننده گالوانیزه

مشخصات عمومی و فنی

دارای استاندارد HST-GCT در ظرفیت های ۱۰ الی ۱۲۰۰ تن تبرید از نوع سانترفیوژ و طرح بالتیمور
بدنه گالوانیزه مرغوب با ضخامت مناسب ظرفیت و پوشش رنگ اپوکسی هوا خشک
اتصال تمام قسمت های بدنه و برج توسط پیچ و مهره گالوانیزه
پکینگ های PVC به ضخامت ۳۰۰ الی ۳۵۰ میکرون و گام های متفاوت
تشت جمع آوری آب با پوشش رنگ اپوکسی به منظور جلوگیری از خورندگی 
بوشن های سراریز (Over flow)  پرکن سریع آب Quick fill شناور (floater) تخلیه Drain (و مکش) Suction از جنس گالوانیزه
 
انواع برج خنک کننده گالوانیزه
محصول LENGTH (mm) WIDTH (mm) HEIGHT (mm) PIPE CONNECTION INLET (inch) PIPE CONNECTION OUTLET (inch)  

MF-GCT10

500 1000 1900 1*1-1/2 1*1-1/2

MF-GCT15

750 1000 1900 1*1-1/2 1*1-1/2

MF-GCT20

950 1000 1950 2*1 2*1

MF-GCT25

950 1250 1950 2*1 2*1

MF-GCT30

950 1500 2000 3*1 3*1

MF-GCT40

950 1500 2850 3*1 3*1

MF-GCT50

950 1750 2850 3*1 3*1

MF-GCT60

950 2000 2850 3*1 4*1

MF-GCT80

1250 2000 2850 3*1 4*1

MF-GCT90

1750 2000 2850 3*2 4*1

MF-GCT100

1900 2000 2850 3*3 4*1

MF-GCT120

1950 2000 2850 3*3 5*1

MF-GCT140

2150 2000 2850 3*4 5*1

MF-GCT160

2950 2000 2850 3*4 4*2

MF-GCT180

3000 2000 2850 3*5 4*2

MF-GCT200

3350 2000 2850 3*5 4*3

MF-GCT250

3950 2000 2850 3*6 4*3

MF-GCT300

4350 2000 2850 3*7 5*3

MF-GCT350

5950 2000 2850 3*8 5*3

MF-GCT400

6800 2000 2850 3*10 5*4

MF-GCT450

7400 2000 2850 3*12 5*4

MF-GCT500

3950 3800 2850 3*12 5*4

MF-GCT600

4950 3800 2850 3*14 5*4

MF-GCT700

5950 3800 2850 3*16 5*4

MF-GCT800

6800 3800 2850 3*18 5*6

MF-GCT1000

8000 3800 2850 3*22 5*8

MF-GCT1200

9950 3800 2850 3*26 5*8